תקנון והצהרת השתתפות

 

 1. פניתי לחברת החשמל לישראל בע"מ, ח.צ. 520000472 (להלן: "חברת החשמל") בבקשה להשתתף במרוץ החברתי, שיתקיים בתאריך 2-9.12.2018 (להלן : "המרוץ"), וחברת החשמל הסכימה שאשתתף במרוץ בכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים הבאים.
 2. אני מצהיר כי ידועים לי הסיכונים והנזקים הכרוכים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מהשתתפותי במרוץ, וברור לי היטב שמדובר בפעילות בעלת סיכון גבוה ועלול להיגרם למשתתפים בה, וגם לי, נזק, לרבות נזקי גוף מכל סוג שהוא.
 3. בהיותי מודע לכל הסיכונים הכרוכים בהשתתפות במרוץ אני נוטל על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר להשתתף במרוץ, למרות הסיכונים.
 4. אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שייגרם לי ו/או לרכושי במהלך המרוץ, בכל מקום, לרבות: נזק גופני, פציעה, מוות (חו"ח) ו/או נזק רכוש (להלן: "הנזק");
 5. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי חברת החשמל ו/או מבטחתה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיהם (להלן : "מארגני המרוץ"), בגין כל נזק שייגרם לי.
 6. הנני משחרר/ת את מארגני המרוץ מאחריות בגין כל נזק שייגרם לי.
 7. אני מתחייב/ת להחזיר למארגני המרוץ ו/או לשפות אותם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל סכום אותו ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום על ידי מארגני המרוץ ו/או מי מהם או מיום חיובם , המועד המוקדם מבין השניים.
 8. הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה להשתתף במרוץ ומתחייב/ת להודיע למארגני המרוץ על כל שינוי במצבי הבריאותי או בכושרי. כמו כן הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף במרוץ כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין להשתתף במרוץ, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.
 9. מוסכם עלי שמארגני המרוץ או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני, במהלך ואחרי המרוץ לצרכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה, והנני מאשר/ת בזאת חשיפה בפני הציבור של התמונות.
 10. הנני מתחייב/ת לפעול על פי נהלי הבטיחות והוראות מארגני המרוץ.
 11. הנני מתחייב/ת כי הריצה תתבצע בהתאם להוראות מארגני המרוץ ובמסלול שייקבע בלבד.
 12. בעצם יציאתי למרוץ הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.
 13. נרשם מתחת לגיל 18 – נדרש להחתים גם את הוריו או את האפוטרופוס שלו על הטופס (שם, ת"ז, חתימה) ולהוסיף בכתב ידם כי הם מאשרים לבנם/בתם להשתתף במרוץ.